Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” w Partnerstwie z Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Miejskim Szpitalem Zespolonym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie realizuje projekt pod nazwą:

Czas kobiet - zadbaj o siebie. Wsparcie kobiet z subregionu ełckiego w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
RPWM.10.07.00-28-0007/16

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi 10 Regionalny rynek pracy Działania 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się i obejmuje realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy.

 

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności kobiet aktywnych zawodowo w wieku 25-59 lat na badania profilaktyczne w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” z subregionu ełckiego województwa warmińsko-mazurskiego obejmującego powiaty:

  • ełcki
  • giżycki
  • gołdapski
  • olecki
  • piskiulotka
  • węgorzewski                                                                               

 

Czas realizacji projektu: 1.04.2017-31.03.2019

Wartość projektu: 630 600,05 zł

w tym wkład UE: 536 010,04 zł

MAPA DOTACJI

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


 

 

ulotka 2 strona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadbaj o siebie - program profilaktyki raka szyjki macicy