Numer i nazwa Priorytetu:VIII. Regionalne kadry gospodarki Numer i nazwa Działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Numer i nazwa poddziałania: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Numer konkursu: I/POKL/8.1.1/2012

Tytuł projektu: "Bądź pielęgniarką na czasie"

Czas realizacji: 01.09.2012 – 30.06.2013

Obszar realizacji: województwo warmińsko – mazurskie

Projekt skierowany jest do 37 pielęgniarek samozatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek cywilnych.

Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek z mikro i małych firm z województwa warmińsko – mazurskiego z zakresu specjalistycznego leczenia ran i/lub opieki długoterminowej.

Cele szczegółowe projektu:

wzrost wiedzy teoretycznej i praktycznej kadry pielęgniarskiej w zakresie specjalistycznego leczenia ran oraz w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej poprzez udział w szkoleniu,

poprawa funkcjonowania usług medycznych, w tym dla starzejącego się społeczeństwa na lokalnym rynku poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych minimum 34 osób objętych projektem.

Projekt obejmował 1 edycję kursu w dziedzinie „Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej” dla pielęgniarek oraz 2 edycje kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenia Ran” dla pielęgniarek.

plakat