loga 768x99

Projekt pt. „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” realizowany w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Stowarzyszenie „Erudycja” realizuje projekt
w partnerstwie z „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM w Olsztynie – organ prowadzący Szkołę Podstawową nr 11 w Olsztynie. Projekt obejmie wsparciem 194 uczniów SP11 oraz 15 nauczycieli. Projekt przewiduje wyposażenie pracowni przyrodniczo-biologiczno-chemicznej, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wyjazdy edukacyjne oraz festiwal nauki.

Wartość projektu – 389 153,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 330 780,35 zł